Česky English German

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

společnosti PRODIK Rent car, a.s. pro nájem dopravních prostředků aktualizace č. [první aktualizace]

 

I.

Předmět smlouvy a účel nájmu

1.1 Pronajímatel na základě "Smlouvy o nájmu dopravního prostředku" (dále jen "SNDP") přenechává nájemci k dočasnému užívání za dohodnutých smluvních podmínek motorové vozidlo a nájemce se zavazuje zaplatit dohodnuté nájemné a plnit další povinnosti vyplývající mu ze smlouvy, základních smluvních podmínek (dále jen ,,ZSP“) a těchto smluvních podmínek (dále jen „SP"). SNDP, ZSP a SP se v dalším textu souhrnně označují za „smlouvu".


1.2 Ve SNDP je určen pronajímatel (dále jen „pronajímatel") a nájemce (dále jen „nájemce") a uvedeny další základní obsahové náležitosti smlouvy, zejména dohodnutá doba nájmu, přesná specifikace vozidla (dále jen „vozidlo"), jednotková, případně celková dohodnutá cena za nájem vozidla (dále jen „nájemné"), povinná i nadstandardní výbava vozidla (dále jen výbava „vozidla"), informace o tom, zda nájemce může vozidlo užívat mimo území ČR, a také informace o tom, v jakém je vozidlo technickém stavu. V ZSP jsou za účelem lepší informovanosti nájemce vedena vybraná práva a povinnosti stran a základní sankce vyplývající ze smlouvy. Svým podpisem na SNDP nájemce potvrzuje nejen informace a ujednání ve SNDP uvedené, ale potvrzuje též, že se před uzavřením smlouvy seznámil se ZSP i těmito SP a že s nimi jako s nedílnou součásti smlouvy bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

II.
Trvání nájmu

2.1 Smlouva zaniká uplynutím dohodnuté doby nájmu popřípadě dohodou obou smluvních stran. Doba nájmu vozidla je časově vymezena ve smlouvě. Sjednanou dobu nájmu lze po dohodě zkrátit popř. prodloužit.

2.2 Požaduje-li nájemce prodloužení dohodnuté dobu nájmu, musí žádost učinit vždy nejméně jeden den před ukončením původně dohodnuté doby nájmu. Dohodnou-li se strany na prodloužení nájmu, provede pronajímatel vyúčtováni nájemného až do konce původně sjednané doby nájmu a nájemce je povinen takto vyúčtované nájemné pronajímateli ke dni vyúčtování uhradit. Na další období je pronajímatel oprávněn požadovat přiměřenou zálohu a nájemce je povinen ji pronajímateli bezodkladně poskytnout.

2.3 Nájemce může také požádat o pronajímatele o zkrácení dohodnuté doby nájmu. Pokud pronajímatel požadavek na zkrácení doby nájmu odsouhlasí a byla-li předtím nájemci poskytnuta dohodou sleva ze standardní ceníkové sazby, pak je nájemce povinen pronajimateli uhradit za celou dobu nájmu až do dne jeho předčasného ukončeni nájemné vypočítané nikoli podle snížené ceny, ale podle standardní ceníkové sazby ke dni uzavření smlouvy. To neplatí, dohodnou-li se smluvní strany jinak. Pronajímatel provede ke dni předčasného skončení nájmu v souladu s tímto pravidlem vyúčtování nájemného a nájemce je povinen takto vyúčtované nájemné pronajímateli uhradit.

2.4 Vráti-li nájemce vozidlo bez dohody s pronajímatelem před skončením sjednané doby nájmu, pronajímatel může vozidlo (ale nemusí) převzít. Předčasným vrácením a převzetím vozidla nájem končí, nájemce je však povinen pronajímateli uhradit nájemné za celou původně sjednanou dobu nájmu tak, jako by k předčasnému ukončení nájmu nedošlo.

2.5 Nájem konči při odcizení nebo zničení vozidla, jakož i v dalších případech stanovených zákonem nebo smlouvu.

2 6 Poruší-li nájemce své povinnosti, je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zejména jde o následující případy porušení:
podmínek pro provoz a běžné užívání vozidla; podmínek daných výrobcem vozidla; povinností vyplývajících nájemci ze smlouvy; povinností vyplývajících ze smlouvy o pojišťění vozidla, opakované opožděné úhrady při dlouhodobém pronájmu..

2.7 Pronajímatel s nájemcem smlouvu neuzavře, popřípadě má právo od již uzavřené smlouvy odstoupit v případě, není-li vozidlo způsobilé k provozu po předchozím nájemci, nebo z důvodu nevrácení vozidla předchozím nájemcem. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn poskytnout nájemci jiné vozidlo nebo od smlouvy odstoupit. Nabídne-li pronajímatel nájemci jiné vozidlo, nemá nájemce vůči pronajímateli nárok na náhradu škody ani ušlého zisku. Je-li nájemci za uvedených okolností poskytnuto jiné než dohodnuté vozidlo, je nájemce povinen takové vozidlo převzít. Této povinnosti se nájemce může zprostit pouze odstoupením od smlouvy, které může vykonat nejpozdéji do převzetí nabídnutého vozidla. Po převzetí nabídnutého vozidla již nájemce od smlouvy odstoupit podle tohoto ustanovení nemůže.

III.
Převzetí vozidla

3.1 Vozidlo je předáváno a přebíráno pouze v době od 730 - 1530 hodin v příslušné autopůjčovně pronajímatele, a to v pracovní dny, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pronajimatel není povinen předávat nebo přebírat vozidlo mimo uvedenou dobu. Nájemce je povinen pronajímateli vrátit vozidlo při skončení nájmu, nejpozději v době uvedené ve SNDP.

3.2 Nájemce je povinen vozidlo převzít v den a hodinu, jak jsou sjednány ve SNDP. Při převzetí vozidla přebírá nájemce od pronajímatele klíče od vozu i veškeré potřebné doklady vztahující se k předmětnému vozidlu, zejména Osvědčení o registraci vozidla - tzv. malý TP (dále jen ,,OR'), doklady o pojištění vozidla V případě dlouhodobého nájmu po dohodě s pronajímatelem přebírá nájemce také servisní knížku popř. další nadstandardní příslušenství. Dokladem o převzetí všech potřebných dokladů a příslušenství je podpis nájemce na smlouvě. Podepíše-li nájemce SNDP, ale budou pochybnosti o tom, zda nájemce skutečně potřebné doklady a příslušenství převzal, má se za to, že nájemce potřebné doklady a příslušenství při podpisu smlouvy vozu převzal.

3.3 Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje převzetí vozidla v dobrém technickém stavu odpovídajícím platným právním předpisům, zejména pak zákonu č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 341/2002 Sb o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.

IV.
Výše, splatnost a způsob úhrady nájemného a ostatních plateb

4.1 Aktuální ceník nájemného je uveden na internetových stránkách pronajímatele www.prodik.cz. Nájemce prohlašuje, že se s tímto ceníkem před uzavřením smlouvy seznámil. Výše nájemného pro daný smluvní vztah je uvedena ve smlouvě. Ceník se použije tehdy, pokud to stanoví smlouva nebo nestanoví-li smlouva pro určité období výši úhrady za užívání vozu (např. při užívání vozu bez právního důvodu).

4.2 Při předání vozidla pronajímatel zpravidla požaduje od nájemce zálohu, jejíž výše je dohodnuta před uzavřením smlouvy. Tuto zálohu je nájemce povinen zaplatit při uzavření smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodly jinak.

4.3 Nájemce se zavazuje, že veškeré platby, které je povinen platit pronajímateli v souvislosti s touto smlouvu, uhradí pronajímateli
v den vrácení vozidla nebo
v den, kdy vozidlo mělo být pronajímateli vráceno a vráceno nebylo a to v ten z uvedených dvou dnů, který po vzniku nároku pronajímatele na danou úhradu nastane dříve. Při platbě na fakturu potom v den uvedený na faktuře pronajímatele, kde je daná částka nájemci vyúčtována. Nájemce takto pronajímateli uhradí zejména platby nájemného, úhrady za případná poškození vozidla a příslušenství, náhrady za chybějící příslušenství a doklady, které nájemce v pořádku převzal, ale řádně nevrátil, platby za spoluúčast při zaviněné dopravní nehodě, při poškození vozidla definovaném jako vandalismus, při poškození vozidla kdy pachatel není znám a také při odcizení vozidla (viz čl.VII, odst. 7.4). Nájemce uhradí veškerou škodu při nehodě při níž vznikla škoda na svěřeném vozidle vyšší než 100 tisíc Kč popř. došlo-li ke škodě na majetku třetích osob nebo se jedná o dopravní nehodu při které došlo k poškození zdraví, a tuto dopravní nehodu nájemce nenahlásil policii ČR, stejné jako veškeré sankce vyplývající z neplnění smlouvy atd.

4.4 Neni-li uvedeno jinak, jsou veškeré částky ve smlouvě uváděny bez DPH.

4.5 Ostatní služby ve smlouvě neuvedené (např. vrácení vozu na jiné pobočce a další) se zpoplatňuji dle ceníku těchto služeb uvedeného na internetových stránkách pronajímatele, a to v znění účinném ke dni, kdy k poskytnutí této služby došlo. Nájemce se zavazuje poplatky pronajímateli zaplatit.

V.
Povinnosti pronajímatele

5.1 Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo způsobilé k provozu, odpovídající předpisům o provozu silničních motorových vozidel, čisté zvenku i zevnitř, s veškerým příslušenstvím a povinnou výbavou dle smlouvy, jedním klíčem (sadou klíčů), včetně platných dokladů a s plnou nádrží pohonných hmot odpovídajících typu vozu (dále jen „PHM").

5.2 Pronajímatel je povinen při předáni vozidla s nájemcem ověřit technický stav vozidla.

5 3 Pronajímatel zajišťuje úhradu veškerých škod způsobených na vozidle z titulu havárie popř. odcizením vozidla s výjimkou:
kdy nájemce předá vozidlo osobě, která není uvedena ve smlouvě jako řidič nebo osobě, která nemá příslušné a platné řidičské oprávněni starší 6 (šest) měsíců, kdy nájemce nebo jiná osoba, které vůz svěřil, poruší ustanovení právních předpisů o požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných či psychotropních látek před nebo během jízdy,
kdy nájemce nebo jiná osoba, které vůz svěřil, poruší pravidla předpisů o provozu na pozemních komunikacích nebo jiných relevantních závazných předpisů či rozhodnuti a tyto škody z porušení nekryje pojištění vozidla, kdy nájemce nebo jiná osoba, které vůz svěřil, poruší podmínky stanovené výrobcem vozidla pro jeho provoz, údržbu či jiné zacházení s vozidlem, spoluúčasti při zaviněné dopravní nehodě popř. odcizení (viz čl.VII, odst. 7.4)

5.4 Nestanoví-li tato smlouva jinak, pronajímatel hradí běžné opravy vozidla, které nebyly způsobeny nesprávným používáním vozidla případně zanedbáním standardní denní péče o pronajaté vozidlo nájemcem. Pokud kzavadě na vozu došlo z důvodu na straně nájemce, hradí nájemce i odtah vozu a další související výdaje.

5.5 Pronajímatel hradí bez výjimky záruční a technické prohlídky vozidla.

VI.
Povinnosti nájemce

6.1 Nájemce je povinen užívat vozidlo v souladu s touto smlouvou, závaznými předpisy a zacházet s ním v souladu podmínkami stanovenými výrobcem vozu pro jeho provoz. Musí též dodržovat podmínky smlouvy o pojištění vozidla. Je povinen pečovat o vozidlo tak, aby na něm nevznikla škoda a je vždy povinen zajistit vozidlo proti odcizení. Totéž platí o předaných dokladech a příslušenství vozu včetně klíčů. Smlouvu a doklady předané s vozidlem nesmí nájemce nechat bez dozoru ve vozidle s ohledem na možné odcizení.

6.2 Nájemce nesmí svěřit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena ve smlouvě. Nájemce je povinen zajistit a odpovídá za to, že dopravní prostředek bude řízen pouze osobami uvedenými ve smlouvě a že tyto osoby jsou starší 20 let a mají platné příslušné řidičské oprávněni starší 6-ti (šesti) měsíců.

6.3 Vozidlo je vybaveno zabezpečovacím zarzením (elektronickým nebo mechanickým popř. obojím) zvyšujícím jeho bezpečnost proti odcizení a nájemce je povinen toto zařízení používat.

6.4 Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele manipulovat s vozidlem a jeho technickým vybavením jinak, než je obvyklé při běžném užívání vozidla. Zejména nesmí odstranit trvale namontovaná zařízení a vybavení vozidla, odpojovat elektrické zdroje popř. elektronická zařízeni, manipulovat s tachometrem atd.

6.5 Nájemce je povinen provádět běžnou denní kontrolu a údržbu vozidla před započetím a po skončení jednotlivé jízdy (kontrolovat tlak v PNEU, provozní náplně a jejich případný únik vlivem netěsnosti soustavy, osvětlení, dobíjení apod.), případné závady nebo nedostatky ihned odstraňovat a hradit náklady spojené s obvyklým provozem pronajatého vozidla, jako jsou výše uvedené. Nájemce zejména akceptuje a bere na vědomí, že je povinen zajistit ihned odstranění případného defektu PNEU (míní se tím i rezerva). Při defektu PNEU nenáleží nájemci sleva z nájmu ani jiná kompenzace. Náklady spojené s defektem PNEU a jeho odstraněním nese nájemce

6.6 V případě havárie, poškození popř. technické závady vozidla znemožňující jeho další bezproblémový provoz v ČR nebo i v zahraničí je nájemce povinen okamžitě konzultovat další postup s pronajímatelem a vyžádat si jeho pokyny, které je pak povinen bezodkladně plnit. Opravu vozidla může nájemce svěřit jen a pouze značkovému servisu pro daný druh vozidla, pokud se s pronajímatelem prokazatelně nedohodl jinak.

6.7 Všechny opravy včetně odtahu nepojízdného vozidla (mimo případů, kdy podle smlouvy nebo zákona hradí náklady nájemce) hradí pronajímatel. Nebude-li možné, aby operativně tyto náklady uhradil pronajímatel, zejména v případě požadavku servisu na hotovostní platbu, uhradí tyto náklady na místě nájemce sám. Cena za provedené úkony (opravy, odtah) bude nájemci obratem proplacena po doručení příslušného dokladu pronajímateli.

6.8 V případě havárie, poškození nebo poruchy vozidla je nájemce povinen bezodkladně kontaktovat pronajímatele a dohodnout se sním na způsobu a místě opravy. Totéž platí pro případ, pokud by provozem vozidla mohlo dojít k porušení podmínek stanovených pro provoz vozidla na pozemních komunikacích popř. jiných závazných předpisů nebo pokud by byla provozem vozidla ohrožena bezpečnost osob nebo nákladu. Veškerá poškození vnějšího laku popřípadě interiéru vozidla hradí nájemce v plné výši. To neplatí, pokud se prokáže odpovědnost konkrétní cizí osoby a tato cizí osoba škodu uhradí Nájemce je povinen uhradit náklady veškerých oprav, jejichž potřeba byla vyvolána nedodržením smlouvy, těchto podmínek nebo závazných předpisů či rozhodnutí. To platí i pro náklady související s takovými opravami.

6.9 Nájemce může s vozidlem vycestovat do zahraničí jen s písemným souhlasem pronajímatele. Tento souhlas musí být výslovně uveden ve SNDP

6.10 Nájemce je povinen k předem dohodnutému termínu přistavit vozidlo čisté zvenčí i zevnitř na případnou garanční prohlídku nebo na prohlídku STK. V souvislosti s plněním této povinnosti nemá nájemce nárok na náhradu nákladů s tím spojených ani na slevu z nájemného.

6.11 Pří skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli vozidlo ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, čisté zvenčí i zevnitř včetně veškerého vybavení a klíčů od vozidla a potřebných dokladů k vozidlu a s plnou nádrží PHM Nebude-li vozidlo vráceno čisté a s plnou nádrží, pronajimatel nájemci doúčtuje umytí vozidla a dočerpání PHM do stavu plné nádrže. Náhradu za umytí a doplnění PHM stanoví pronajímatel při převzetí vozidla odborným odhadem. Nájemce je povinen takto vyúčtované náklady zaplatit.

6.12 Nájemce je povinen vozidlo pronajímateli vrátit v provozovně, ve které je převzal. Vrátí-li vozidlo jinde, je za to pronajímateli povinen zaplatit poolatek jako ostatní službu ve smyslu odst. 4.5.

6.13 Nájemce je povinen při převzetí vozidla předat pronajímateli pravdivé a úpíné informace o kontaktních místech a možnostech jak bude možné po celou dobu pronájmu nájemce zastihnout. Dojde-li ke zméné těchto údajů, pak je nájemce povinen o takové změně bezodkladně informovat pronajímatele.

VII.
Dopravní nehody, poškození vozidla, odcizeni vozidla

7.1 Každou nehodu, poškození nebo krádež vozidla je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli Jedná-li se o odcizení vozidla, dopravní nehodu se škodou vyšší než 100 tis Kč, došlo-li ke škodě na majetku třetích osob anebo se jedná o dopravní nehodu při které došlo k poškození zdraví ohlásí nájemce událost také nejbližší policejní stanici (v ČR Policii České republiky). Asistence PČR je nutná také v případech kdy dojde k poškození pronajatého vozidla a pachatel není známý. V případě kdy událost nebude šetřena PČR anebo jako možný pachatel bude označen nájemce, uhradí nájemce poplatek ve výši dle odst. 7.4

7.2 V případě nehody je nájemce povinen řádně vyplnit protokol o nehodě (doklad vydávaný smluvní pojišťovnou nebo jiný doklad plně nahrazující uvedený) a doručit jej nejpozději do 48 (čtyřiceti osmi) hodin od nehody do sídla pronajímatele.

7.3 Dojde-li k nehodě v zahraničí, je nájemce povinen ohlásit tuto skutečnost tamní policii a doručit do sídla pronajímatele bezodkladně spolu s protokolem o nehodě také protokol od policie, která nehodu vyšetřovala.

7.4 V případě zaviněné dopravní nehody, vandalismu popř. jiné události vzniklé v souvislosti s provozem pronajatého vozidla na pozemních komunikacích uhradí nájemce pronajimateli smluvní poplatek (dále jen „spoluúčast") ve výši 5% z ceny provedené opravy, minimálně však =5.000,- Kč V případě odcizení vozidla je nájemce povinen uhradit spoluúčast ve stanovené výši =25.000,- Kč. Spoluúčast je částka, kterou je definován podíl zaviněni nájemce na dopravní nehodě nebo události vzniké v souvislosti s provozem

pronajatého vozidla na pozemních komunikacích a koresponduje svýši spoluúčasti, kterou požaduje smluvní pojišťovna při likvidaci pojistné události (dále jen PÚ).

7.5 V případech, kdy nájemce využije dražších služeb neznačkového servisu, tj. provedení prací při opravě vozidla je dražší než by bylo účtováno značkovým servisem, je nájemce povinen uhradit pronajímateli navíc veškeré fakturované opravy a provedené práce na vozidle, nad rámec standardních ceníkových položek.

7.6 V případech, kdy pojišťovna odmítne vzniklou škodu hradit z důvodů porušení pojistných podmínek nájemcem (jedná se o výluku z pojištění), je nájemce povinen uhradit celou způsobenou škodu na vozidle z vlastních zdrojů.

7.7 Nedosahuje-li způsobená škoda (bez DPH) ani částku rovnající se spoluúčasti na pojištěni (viz odst. 7.4) a z protokolu od policie popř. z informaci z místa nehody je patrné, že viníkem PU je nájemce, uhradí pronajímateli škodu a cenu provedených prací stanovenou odborným servisem v plné výši z vlastnich zdrojů nájemce.

7.8 Veškeré opravy a výměny dílů lze provádět pouze se souhlasem pronajímatele. V případě potřeby výměny dílů z důvodů menší havárie nebo poškození vozidla je nájemce povinen doručit pronajímateli kromě důvěryhodné účtenky ze servisu též poškozenou část nebo díl vozidla, pokud se nájemce a pronajímatel nedohodli jinak. Nesplní-li tuto povinnost, pronajímatel není povinen náklady dané opravy nájemci hradit.

VIII.
Sankce při neplnění podmínek nájmu a úhrad

8.1 Pokud se nájemce po předběžné rezervaci nedostaví k převzetí vozu ani do 2 (dvou) hodin po sjednaném termínu, může pronajímatel vozidlo poskytnout dalšímu zájemci. Byla-li předtím již uzavřena smlouva, pak marným uplynutím uvedené lhůty zaniká.

8.2 Nevrátí-li nájemce pronajímateli kompletní klíče od vozidla, doklady k vozidlu popř. samotné vozidlo v den a hodinu dohodnutou ve smlouvě, je povinen zaplatit pronajímateli za každou započatou hodinu prodlení s vrácením uvedených věcí smluvní pokutu v částce =250,- Kč. a to až do doby jejich řádného vrácení. Maximální možná výše této smluvní pokuty činí =600.000,- Kč. Nevrácení uvedených věcí pronajímatel bez zbytečného odkladu oznámí také policii s žádostí o zahájeni pátrání po těchto věcech. Tím není dotčeno právo pronajímatele na plnou náhradu škody a vydání náhrady za neoprávněné užívání vozidla Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel uplatni vůči nájemci vedle této smluvní pokuty také právo na náhradu škody způsobené odcizením uvedených věcí a nálradu za neoprávněné užíváni vozidla.

8.3 Neuhradí-li nájemce pronajímateli včas nájemné nebo jiné platby dle této smlouvy, včetně smluvních pokut, a nedohodne-li se s pronajímatelem jinak, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to až do zaplacení.

8.4 Dojde-li k odcizení vozidla a nájemce neodevzdá pronajimateli bezodkladně kompletní sadu klíčů od vozidla, OR, popřípadě obojí, má se za to, že nedodržením svých povinností nájemce částečně nepřímo dopomohl k odcizeni vozidla, a je proto povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši =50.000,- Kč. Tím není dotčena povinnost hradit spoluúčasti podle odst. 7.4.

8.5 V případě ztráty OR je nájemce povinen pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši =1.500,- Kč.

8.6 Předá-li nájemce vozidlo osobě, která není uvedena ve smlouvě jako řidič, nebo ukáže-li se, že osoba uvedená ve smlouvě nesplňuje podmínky odst. 6.2. je nájemce povinen pronajímateli zaplatit smluvní pokutu =5.000,- Kč.

8.7 Dojde-li k defektu PNEU a nájemce ihned nezajistí vlastním nákladem opravu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu v částce =5.000,- Kč za každou poškozenou PNEU.

8.8 Podstatná část dílů včetně pneumatik je značená. Poruší-li nájemce ustanovení odst. 6.4, je povinen zaplatit pronajímateli mimo veškeré újmy způsobené neoprávněnou manipulací také smluvní pokutu v částce =5.000,- Kč.

8.9 Pokud nájemce opakovaně méně závažně porušuje smlouvu, může mu pronajímatel vozidlo odebrat proti jeho vůli a bez jeho vědomí. Totéž platí, pokud nájemce poruší smlouvu byť jednorázově závažným způsobem. Nároky pronajímatele ze smlouvy vůči nájemci tím nejsou dotčeny.

8.10 Ve všech nájemcem zaviněných případech je nájemce povinen pronajimateli zaplatit náhradu za nucený prostoj vozidla po dobu jeho opravy v celkové výši =600,- Kč/den plus DPH v příslušné výši, ledaže se pronajímatel a nájemce dohodnou na jiném řešení. Délka nuceného prostoje vozidla je stanovena na základě informací odborného servisu.

8.11 V případě, že nájemce vycestuje s vozidlem mimo území ČR bez písemného souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši =10.000,- Kč.

8.12 Zjistí-li pronajímatel, že mu nájemce vědomě udal kontaktní místo (trvalé, přechodné bydliště), na kterém se delší dobu nezdržuje popř. telefonní nebo jiný kontakt, na kterém není možné nájemce zastihnout, nebo neohlásil včas jejich změnu, bude postupovat jako v případě odcizení vozidla. Nájemce je v případě udání nepravdivých nebo neúplných kontaktních informací či v případě opomenutí jejich aktualizace povinen pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši =5.000,- Kč.

8.13 Vedle smluvních pokut je nájemce povinen zaplatit pronajímateli také vzniklou škodu, není-li stanoveno nebo dohodnuto jinak. Smluvní pokuty hradí nájemce bez ohledu na zavinění. Je-li sjednáno pro jedno porušeni smlouvy vlce smluvních pokut, pak se tyto smluvní pokuty platí souběžné. Pokud stejnou povinnost stihají stejnou smluvní pokutou SP i ZSP, povinnost k zaplacení smluvní pokuty vzniká jen jednou.

IX.
Rozhodčí doložka

9.1 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Sudištěm je Brno.
X.
Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto SP nabývají platnosti dnem vyhotovení a účinnosti podpisem obou smluvních stran na smlouvě. Odchylná ujedení uvedená ve SNDP mají přednost před zněním ZSP a před zněním těchto SP. Odchylná ujednání v ZSP mají přednost před zněním těchto SP.

10.2 Tyto SP a ZSP tvoří spolu s SNDP nedílnou součást smlouvy. Pokud by z jakéhokoli důvodu tyto SP nebyly platné či použitelné, platí ZSP a SNDP dále a strany jsou povinny bezodkladně doplnit ujednání smiouvy tak, aby smlouva zahrnovala též práva a povinnosti uvedené v těchto SP.

10.3 ZSP jsou připojeny ke SNDP a nájemce potvrzuje podpisem SNDP jejich převzetí. SP jsou veřejně dostupné k nahlédnuti v autopůjčovnách pronajímatele. Tyto SP byly nájemci předloženy a nájemce se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy, což nájemce potvrzuje svým podpisem na SNDP. SP budou na požádání vydány nájemci bezplatně ke každé smlouvě.

10.4 Tyto SP v plném rozsahu nahrazují dosud platné Smluvní podmínky ze dne 19.5.2009, jejichž platnost byla vydáním těchto nových SP ukončena.

10.5 Smluvní vztah založený smlouvou se řídí obchodním zákoníkem. Jakékoliv změny a dodatky ke smlouvě musí mít písemnou formu.

10.6 Nájemce souhlasí s tím, aby údaje ze SNDP vč. jeho osobních údajů byly zpracovány a uchovávány v databázi pronajímatele, případné též využívány pro zasílání obchodních nabídek pronajímatele. Pro případ, že bude potřebné ověřit nebo potvrdit solventnost nájemce, nájemce souhlasí, aby k tomu jeho osobních údaje byly využity případně poskytnuty třetí osobě.
Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle
smluvních stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom.
Účastníci smlouvy prohlašují, že text smlouvy, včetně těchto SP a ZSP četli a že se shodli na
celém obsahu smlouvy.

V Brně dne 1. února 2013Možnost připojištění

proti spoluúčasti při nehodě

Výrazné zvýhodnění

opakovaných a dlouhodobých pronájmů

Smluvní podmínky

autopůjčovny

Výhodný odprodej

použitých aut