Česky English German

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejný návrh smlouvy

08.03.2018

 

   

Veřejný návrh smlouvy

 

 

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti PRODIK Rent car, a.s. učiněného dne 8.3.2018 formou notářského zápisu NZ 295/2018, N 248/2018, tímto v souladu s ustanovením § 323 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v účinném znění, představenstvo uveřejňuje návrh Kupní smlouvy o koupi a prodeji akcií společnosti PRODIK Rent car, a.s. Návrh tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

 

Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy je 60 (šedesát) dnů ode dne zveřejnění. Tento veřejný návrh smlouvy je činěn z důvodu snižování základního kapitálu společnosti PRODIK Rent car, a.s., a to vzetím akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy.

 

Příloha č. 1 – Kupní smlouva o koupi a prodeji akcií společnosti PRODIK Rent car, a.s.


Kupní smlouva o koupi a prodeji akcií společnosti PRODIK Rent car, a.s.


 

 

 

A)        [_____________], na straně jedné jako prodávající (dále jako „Prodávající“)

 

 

 

a

B)        PRODIK Rent car, a.s., IČO: 253 08 114, sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2091, zastoupená Ing. Tomášem Rozehnalem, členem představenstva, na straně druhé jako kupující (dále jako „Kupující“)

(společně též jako „Strany)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) a § 532 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) tuto

 


Kupní smlouvu o koupi a prodeji akcií společnosti PRODIK Rent car, a.s. (dále jen „Smlouva“):

 

 

 

 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

 

A)        Zájem Kupujícího. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Kupujícího rozhodl dne 8.3.2018 o snížení základního kapitálu Kupujícího vzetím akcií z oběhu na základě veřejného  návrhu smlouvy. Kupující má zájem níže specifikované akcie nabýt do svého vlastnictví a docílit tak snížení svého základního kapitálu;

 

 

B)        Zájem Prodávajícího. Prodávající je mimo jiné vlastníkem [_____] (slovy: [_____]) kusů kmenových akcií na jméno Kupujícího, které byly vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie =100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), č. [_____]. Prodávající má zájem prodat tyto akcie Kupujícímu (dále jako „Převáděné Akcie“);

 

 

 

 

 

 

 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

 

I.

 

Předmět Smlouvy

 

 

 

 

 

 

1.1       Předmětem této Smlouvy je zejména závazek Prodávajícího převést Kupujícímu Převáděné Akcie a s nimi spojený podíl na Společnosti, a dále závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu za převod Převáděných Akcií.

 

1.2       Předmětem převodu jsou Převáděné Akcie, tzn. cenné papíry, specifikované takto:

 


 

 

 

 

 

Emitent:

PRODIK Rent car, a.s. 

Druh:

kmenová akcie

Forma:

na jméno

Podoba:

listinná

Počet:

[_____]

Číselné označení:

[_____]

1.3       Prodávající prohlašuje a ujišťuje Kupujícího, že

 

(a)        je vlastníkem Převáděných Akcií a nejsou mu známy žádné právní či faktické překážky, které by mu bránily v uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících;

 

 

 

(b)        není omezen ve svých dispozičních právech k Převáděným Akciím;

(c)        Převáděné Akcie nepodléhají zajištění a nebyly poskytnuty jako zajištění jakýchkoli povinností či závazků Prodávajícího ani žádné třetí osoby, a že na Převáděných Akciích neváznou jakékoliv právní vady a jsou prosté jakýchkoliv předkupních práv, zástavních práv a jiných práv či omezení a zatížení ve prospěch Prodávajícího či třetích osob, a Prodávající se ke zřízení žádného z těchto práv, omezení či zatížení nezavázal;

(d)        není předlužen a není proti němu nebo ve vztahu k Převáděným Akciím vedeno insolvenční, exekuční nebo jiné vykonávací řízení, nemá závazky po splatnosti ani takové závazky vůči němu nejsou třetími osobami tvrzeny, a není proti němu vedeno soudní nebo jiné řízení, které by mohlo jakkoli ohrozit jeho vlastnická práva k Převáděným Akciím nebo jeho způsobilost plnit povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;

(e)        žádná třetí strana či instituce nezpochybnila jeho vlastnický titul k Převáděným Akciím, a pokud je Prodávajícímu známo, neexistuje žádná osoba, jež by mohla jeho vlastnický titul zpochybnit;

(f)         není mu známo, že by ve vztahu k Převáděným Akciím probíhalo soudní, správní, rozhodčí nebo jiné řízení, byť bez jeho účasti, které by mohlo vést k jakémukoliv ohrožení či omezení jeho vlastnických práv k Převáděným Akciím;

(g)        u něj není dán jakýkoliv relevantní důvod, na jehož základě by v budoucnu bylo možno tuto Smlouvu napadat či jí odporovat; zejména tak prohlašuje, že uzavřením a splněním této Smlouvy nedojde k narušení inhibitoria, ke zkrácení jiného věřitele, k úpadkové situaci ve smyslu insolvenčního zákona apod.

(h)        řádně splnil veškeré povinnosti související s prodejem Převáděných Akcií dle platných právních předpisů a vnitřních dokumentů Společnosti, zejména Stanov Společnosti, především že byly řádně uděleny veškeré souhlasy nezbytné dle platných právních předpisů a Stanov Společnosti k prodeji Převáděných Akcií;

(i)         veškeré vklady do základního kapitálu Společnosti související s Převáděnými Akciemi byly řádně, v plném rozsahu a včas splaceny.

1.4       Kupující prohlašuje a ujišťuje Prodávajícího, že je plně oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a řádně splnit závazky pro něj z této Smlouvy vyplývající.

 

1.5       Prodávající neručí za uspokojení práv z Převáděných Akcií. Prodávající bere na vědomí, že prodejem Převáděných Akcií ztrácí bez náhrady právo na vyplacení případného nerozděleného zisku Společnosti.

 

II.

 

Převod Převáděných Akcií a nabytí vlastnického práva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1       Prodávající se touto Smlouvou zavazuje převést Převáděné Akcie za dohodnutou kupní cenu Kupujícímu a Kupující se zavazuje za tuto kupní cenu nabýt Převáděné Akcie od Prodávajícího do svého výlučného vlastnictví.

 

2.2       Vlastnické právo k Převáděným Akciím se převádí rubopisem a touto Smlouvou k okamžiku předání Převáděných Akcií Kupujícímu. Prodávající je povinen Převáděné Akcie rubopisovat na Kupujícího a předat Kupujícímu nejdříve v den následující po dni účinnosti snížení základního kapitálu Kupujícího nejpozději však do 3 (tří) měsíců od tohoto dne v souladu s ustanovením § 533 odst. 1 ZOK.

 

 

 

III.

 

Kupní cena a její splatnost

 

 

 

3.1       Kupní cena 1 (jedné) Převáděné Akcie byla stanovena dohodou smluvních Stran na částku =100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Celková kupní cena za Převáděné akcie (dále jako „Kupní cena“) tak činí =[_____],- Kč (slovy: [_____] korun českých).

3.2       Kupující se zavazuje uhradit Kupní cenu ve lhůtě stanovené v odst. 2.2 Smlouvy pro předání Převáděných Akcí, a to bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. [_____________] vedený u [_____________].

 

 

 

3.3       Smluvní strany výslovně potvrzují, že tuto Smlouvu a zejména Kupní cenu sjednaly po zralém uvážení a s plnou znalostí stavu Kupujícího.

 

IV.

 

Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1       Tato Smlouva je sepsána ve 3 (třech) vyhotoveních o 4 (čtyřech) stranách bez příloh, z nichž obdrží po podpisu smlouvy Prodávající a Kupující po 1 (jednom) vyhotovení a (jedno) vyhotovení je určeno pro účely rejstříkového soudu.

 

4.2       Otázky touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ a ZOK.

 

4.3       Tato Smlouva ruší a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy, bez ohledu na to, v jaké formě byla učiněna.

 

4.4       Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně formou číslovaných dodatků. Pro účely uzavírání této Smlouvy Strany výslovně sjednávají, že tuto Smlouvu lze uzavřít pouze písemnou formou s podpisy na jedné listině a že přijetí podmínek této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

 

Strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, za rozumové slabosti, lehkomyslnosti či při hrubém nepoměru vzájemných plnění, po vzájemném projednání a zapracování jejich připomínek a poté, co obě Strany měly dostatečnou možnost získat kvalifikovanou právní pomoc. Žádná ze Stran se necítí být v tomto vztahu slabší stranou a ani se tohoto postavení nedovolává. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji Strany stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

PODPISY NA DALŠÍ STRANĚ


POKRAČOVÁNÍ SMLOUVY O KOUPI A RPODEJI AKCIÍ SPOLEČNOSTI PRODIK RENT CAR, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

V ________ dne ___________

V ________ dne ___________

 

 

______________________

[_____________]

Prodávající

(prostý podpis)

 

 

______________________

PRODIK Rent car, a.s.

Ing. Tomáš Rozehnal, člen představenstva

Kupující

(prostý podpis)


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Možnost připojištění

proti spoluúčasti při nehodě

Výrazné zvýhodnění

opakovaných a dlouhodobých pronájmů

Smluvní podmínky

autopůjčovny

Výhodný odprodej

použitých aut